Algemene voorwaarden

MailBeurs biedt een leuk spaarprogramma voor mensen woonachtend in Nederland!

Hieronder vind u onze Algemene Voorwaarden. Wij adviseren iedereen deze goed door te nemen voorafgaand aan het gebruik van MailBeurs.

Definities

 1. MailBeurs: een handelsnaam van EmailMarketingGroep B.V., Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66228123 .
 2. Gebruiker: iemand die een Account heeft aangemaakt op de Website.
 3. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die u nu aan het lezen bent zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website.
 4. Website: www.mailbeurs.nl.
 5. Inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord.
 6. Account: persoonlijke omgeving Gebruiker, toegankelijk na het invoeren van uw inlogggevens. Hier vind u het saldo overzicht en kan men de persoonlijke gegevens wijzigen.
 7. Aanbieder: de derde die via de Website of in een mailing van ons de Gebruiker een aanbieding doet, waardoor deze eventueel geld kan verdienen.
 8. Acties: commerciële e-mails, banners, zogenaamde gratis geld acties, social media links, enquetes, prijsvragen, aankopen bij bepaalde webwinkels, verzekeringen, abonnementen of andere vormen welke de Gebruiker geld kan opleveren.
 9. Tegoed: het totaal van de door Gebruiker opgespaarde saldo, uitgedrukt in Euro.

Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Website dient men zich te registreren. Registratie en het bezoek aan de Website zijn kosteloos.
 2. Registratie is slechts toegestaan voor Gebruikers vanaf 18 jaar, handelingsbekwaam, woonachtig in Nederland en houder van een Nederlandse bankrekening.
 3. Registreren kan door het daarvoor bestemde elektronische formulier op de Website in te vullen en te verzenden. Registratie is pas compleet na activatie van de link die men per e-mail krijgt toegestuurd.
 4. Tijdens het registratieproces kiest u een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord en vervolgens voor al hetgeen gebeurt via uw Account. Inloggegevens dient u strikt geheim te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van Inloggegevens en gaan ervan uit dat wie inlogt ook daadwerkelijk die Gebruiker is.
 5. Indien u vermoedt dat uw Inloggegevens worden misbruikt, dient zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen en ons te verwittigen.
 6. Het is Gebruiker slechts toegestaan één Account aan te maken en te gebruiken. Per IP-adres/huishouden is het daarom slechts toegestaan om één Account aan te maken.
 7. We hebben steeds het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een Gebruiker te weigeren.
 8. Na registratie en activatie kan men inloggen in het Account.

Sparen van geld

 1. Elke Gebruiker kan geld sparen door deel te nemen aan onze Acties en vervolgens aan alle voorwaarden van de desbetreffende Actie te voldoen.
 2. Op de Website en/of in de commerciële e-mails staat duidelijk vermeld hoeveel geld Gebruiker kan verdienen met een bepaalde Actie.

Ontvangen van mailings

 1. Door te registreren, heeft u ons toestemming gegeven deze commerciële e-mails toe te sturen.
 2. Een enkele keer per maand sturen we een mailing waarmee Gebruiker geen geld kan verdienen, maar waarmee Gebruiker geïnformeerd wordt over nieuwe functionaliteiten van onze site, leuke commerciele Acties en de hoogte van het Tegoed.

Ingaan op aanbiedingen derden

 1. Aanbiedingen worden Gebruikers gedaan door een Aanbieder. Bij elke Actie kan deze laatste eigen algemene voorwaarden hanteren.
 2. Gebruiker ontvangt slechts Credits voor deelname aan Acties indien zij voldoet aan alle door de Aanbieder genoemde voorwaarden. Ook dient u het gebruik van cookies toe te staan in verband met het meten van transacties en gebruik te maken van het e-mailadres dat bij ons bekend is (registratie), zodat we kunnen achterhalen wie ingegaan is op de desbetreffende Actie.
 3. Indien de Actie voor voltooiing wordt afgebroken ten aanzien van Gebruiker of ten aanzien van alle Gebruikers zal Gebruiker daarvoor geen Credits ontvangen.

Uitbetaling tegoed

 1. We zullen het Tegoed aan Gebruiker uitkeren indien aan de volgende vereisten is voldaan:
  • Het totale Tegoed bedraagt minimaal € 12,50; en de accountscore is minimaal 5.5
  • U heeft een verzoek tot uitbetaling gedaan via uw account op de Website;
  • Gebruiker voldoende geparticipeerd heeft bij acties van onze adverteerders(dit wordt gemeten doormiddel van de accountscore)
  • U hebt het Account vervolledigd met actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens;
  • U heeft gehandeld in overeenstemming met deze voorwaarden;
 2. We spannen ons in om betalingsverzoeken binnen een periode van 45 werkdagen af te handelen. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn.
 3. Elke Gebruiker dient zich zorgvuldig te registreren en persoonsgegevens up to date te houden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer u ons onjuiste of onvolledige adres-, persoons- en rekeninggegevens hebt aangeleverd, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
 4. Indien wij besluiten de Website te staken, komen alle opgespaarde Credits van minder dan € 12,50 te vervallen.
 5. Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Gebruiker of een ander Account.
 6. Tegoed kan enkel worden overgemaakt naar een Nederlandse bankrekeningnummer.
 7. Mochten er problemen zijn met betalingen van onze adverteerders, dan zou het theoretisch voor kunnen komen dat wij onze uitbetalingen op dat moment niet kunnen verwerken en dat de verdiensten door lid komen te vervallen.

Privacy en Cookies

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform onze privacy statement die ten allen tijde op onze website vindt en welke ook zijn aangeboden bij registratie.
 2. U dient ten alle tijden cookies van MailBeurs en alle adverteerders te accepteren. Cookies worden in de meeste gevallen gebruikt om te bepalen of de Gebruiker vanuit zijn/haar account op MailBeurs naar de website van Adverteerder is geleid. Dit is een methode om de transactie te kunnen meten en gaat in de meeste gevallen via tussenpersonen (mediabedrijven) zoals Daisycon, Zanox / M4N, TradeDoubler, AffiliDirect, AffiliatePartners,Online Activity Affiliate,Tradetracker,Familyblend. Zonder acceptatie van cookies (of het werken met DoNotTrack functie) kan MailBeurs en dus ook de Gebruiker de eventuele transactie / deelname bij de adverteerder niet meten. Vergoeding door MailBeursaan Gebruiker is dan ook niet mogelijk.

Onderhoud en storingen

 1. We behouden ons het recht voor om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Website, bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Indien een aanpassing van een functionaliteit van de Website leidt tot een aanzienlijke wijziging, zullen we dit signaleren op de Website.
 2. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling of aanpassing van de Website.

Duur/beëindiging/opschorting

 1. Op ieder moment kunt u uw Account bij ons verwijderen. Dat doe je op onze website. Verwijdering van je Account wil ook zeggen dat je Tegoed verloren gaat.
 2. Indien je minstens 90 kalenderdagen niet hebt deelgenomen aan Acties, dan hebben wij het recht om je Account te verwijderen.
 3. Wij zullen een account en het tegoed verwijderen als er sprake is van fraude, cheaten, meerdere accounts aanmaken enz, enz
 4. Na verwijdering van het Account - door Gebruiker zelf of door ons - is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk, kan Gebruiker geen Credits meer verdienen en komen de door Gebruiker opgespaarde Credits te vervallen.
 5. Wij behouden ons het recht voor om de Website te staken.

Slotbepalingen

 1. We behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 2. Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Wij zullen in dat geval (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contact

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail of via ons contactformulier contact met ons op.

Postadres: Postbus 216 | 9600 AE | Hoogezand